Click to order

DISTANCES PIRKUMA NOTEIKUMI-LĪGUMS


Spēkā ar: 26.02.2023.

DEFINĪCIJAS
Noteikumi – Distances pirkuma noteikumi-līgums, kas nosaka “COLORSALE.EU” vietnē veiktās attālinātās (distances) pirkšanas-pārdošanas kārtību un vienlaikus nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto Preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas noteikumus, Preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļ atdošanas procedūru, Pušu atbildību, kā arī regulē citus ar Preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu saistītos jautājumus.
COLORSALE.EU – Pārdevēja tīmekļa vietne (https://colorsale.eu/) distances Darījuma noslēgšanai.
Baltic Color – Pārdevēja veikals - noliktava.
MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuri piemērojami, ja Pircējs kā Patērētājs izmanto COLORSALE.EU vietni, lai iegādātos Baltic Color piedāvātās Preces.
Darījums – līgums starp Pircēju un Pārdevēju par Preces pirkumu un Pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts neklātienē, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
Pārdevējs –SIA “ Baltic Color ”, uzņēmuma reģ. Nr. 40103797149, PVN reģ. Nr. LV 40103797149, Juridiskā adrese Anniņmuižas iela 13 – 12A, Rīga, LV-1029, Latvija, tel. +371 26363113, e-pasts: info@bcw.lv.
Pircējs –18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību, vai juridiska persona, kas noslēdz Darījumu gala patēriņam (t.i. bez tiesībām Preci pārpārdot un/vai izmantot citiem komerciāliem mērķiem), pamatojoties uz Noteikumiem un kura Preces un Pakalpojumu saņemšanas brīdī var uzrādīt Pārdevējam e-pastā vai telefonā saņemtu apstiprinājuma informāciju “Pasūtījums ir sagatavots izsniegšanai” (6.1. punkts), un/vai nosaukt Pasūtījuma numuru.
Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.
Profils – COLORSALE.EU vietnē Pircēja izveidots lietotāja profils Darījuma veikšanai, kurā tiek saglabāta Pircēja noslēgto Darījumu vēsture (ieskaitot informāciju par veiktajiem pasūtījumiem), kontaktinformācija, piegādes adrese un cita Pircēja ievadīta/norādītā informācija/dati.
Patērētājs – Pircējs-fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci vai Pakalpojumu gala patēriņam (t.i. bez tiesībām Preci pārpārdot un/vai izmantot citiem komerciāliem mērķiem) un nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.
Prece – preces, ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai COLORSALE.EU vietnē par Pārdevēja noteiktām cenām.
Piegādes pakalpojums – pakalpojums, kura rezultātā tiesības uz Preci [1] tiek nodotas Pircējam uz viņa paša rēķina, un ko Pārdevējs piedāvā Pircējam COLORSALE.EU vietnē par Pārdevēja noteiktām cenām.
Komplektēšanas maksa – maksājums EUR 3.00 (ar PVN) apmērā, ko Pārdevējs piemēro Preces pirkuma Darījumam (neieskaitot Piegādes pakalpojumu), ja Pircēja izvēlēto Preču kopējā cena nepārsniedz EUR 50.00 (ar PVN).
Pasūtījums – Pircēja izteikts piedāvājums no Pārdevēja iegādāties Preces vai Piegādes pakalpojumu Pircēja noteiktā apjomā.
Iepirkumu grozs – Pircēja COLORSALE.EU vietnē pirkšanai izvēlēto Preču un Piegādes pakalpojumu saraksts.
Pasūtījuma numurs – numurs, kurš tiek piešķirts Pircēja Pasūtījumam.


1. NOTEIKUMU PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs COLORSALE.EU vietnē pārdod, un Pircējs no Pārdevēja pērk Preces un pasūta Piegādes pakalpojumus par Pārdevēja noteiktajām cenām. Par Preču un Piegādes pakalpojumu klāstu un daudzumu Puses individuāli vienojas, ikreiz tās/tos pērkot/pārdodot, atstājot Pārdevējam tiesību noteikt konkrētas Preces minimālu un/vai maksimālu daudzumu vienā Pasūtījumā
1.2. Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis Pasūtījumu un tā apmaksu šo Noteikumu 4. sadaļā noteiktajā kārtībā.
1.3. Pēc maksājuma veikšanas saskaņā ar Noteikumu 5. sadaļu un pēc Preces nodošanas Pircējam Pircējs ir Preces īpašnieks. Atbildība par Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risku pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.
1.4. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas var iestāties Pircējam, ja Pircējs nodevis trešajai personai savu COLORSALE.EU vietnes paroli un/vai pasūtījuma numuru un/vai apstiprinājumu, ka Pasūtījums sakomplektēts un sagatavots izsniegšanai.


2. PRECES PASŪTĪŠANA TELEFONISKI UN/VAI E-PASTĀ
2.1. Pircējs var sazināties ar Pārdevēju telefoniski un/vai e-pastā ar lūgumu izveidot piedāvājumu Pircēja nosauktām / e-pastā norādītām Precēm.
2.2. Pārdevējs izveido piedāvājumu un nosūta to uz Pircēja e-pastu vai informē par piedāvājumu telefoniski, un pēc apstiprinājuma saņemšanas no Pircēja (e-pastā vai telefoniski) Pārdevējs uz Pircēja e-pastu nosūta rēķinu (kas nesatur rekvizītu “paraksts”, un kas pamatots uz noslēgto Darījumu) piedāvājuma apmaksai.
3. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA COLORSALE.EU VIETNĒ
3.1. Ar mērķi piereģistrēties (t.i., izveidot Profilu) COLORSALE.EU vietnē:
3.1.1.Pircējs-fiziska persona (arī saimnieciskās darbības veicējs) iesniedz Pārdevējam savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru;
3.1.2.Pircējs-juridiska persona iesniedz Pārdevējam pārstāvja vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, PVN reģistrācijas numuru, e-pasta adresi un telefona numuru.
3.2. Reģistrācija ir iespējama, kad Pircējs ir iepazinies ar Privātuma politiku un Noteikumiem, sniedzis piekrišanu tiem un datu apstrādei (veicot atzīmi attiecīgajā laukumā).
3.3. Pēc reģistrācijas pabeigšanas Pircējs uz tā norādīto e-pasta adresi saņems Pārdevēja nosūtītu apstiprinājumu Profila izveidošanai.
4. DARĪJUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Darījums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs:
4.1.1.no COLORSALE.EU vietnē piedāvātajām Precēm un Piegādes pakalpojumiem ir izvēlējies sev nepieciešamos un pievienojis tos Iepirkumu grozam;
4.1.2.papildus reģistrācijas laikā iesniegtajai informācijai ir norādījis piegādes adresi (ja nepieciešama piegāde);
4.1.3.ir sniedzis piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.4.ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku;
4.2. Tiklīdz Pasūtījums ir sagatavots piegādei vai nodošanai Pircējam, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu vai SMS.
4.3. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece Pārdevējam nav pieejama pilnībā vai daļēji, ka rezultātā Pārdevējs nevar izpildīt Darījumu pilnībā vai daļēji, tad Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā, nosūtot attiecīgu informāciju: Pasūtījuma izpilde nav iespējama vai Ir iespējama daļēja Pasūtījuma izpilde.
4.3.1.Par tālākām darbībām, kas attiecas uz daļēju Darījuma izpildi un tā termiņu, Puses vienojas, izmantojot viņām pieejamos saziņas līdzekļus;
5. NORĒĶINI
5.1. Pircējs, kas veic Pasūtījumu COLORSALE.EU, par Precēm norēķinās eiro (EUR) vienā no norādītiem veidiem:
5.1.1.maksājot tiešsaistē ar bankas norēķinu karti.
5.1.2.ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto rēķinu (kas nesatur rekvizītu “paraksts”, un kas pamatots uz attiecīgu Darījumu).
5.2. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, e-pastā saņemtais rēķins ir jāapmaksā 3 (trīs) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas.
5.2.1.Rēķins (un tajā norādītās cenas) ir spēkā līdz tajā norādītā samaksas termiņa (vai rēķinā norādītā piedāvājuma termiņa) beigām.
5.2.2.Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, Pircējam bankas pārskaitījuma maksājuma mērķa sadaļā jānorāda Pasūtījuma numurs. Ja Pasūtījuma numurs nav norādīts vai ir norādīts nepareizi, Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdainu maksājuma ieskaitīšanu.
5.3. Pircējs, kas veic Pasūtījumu telefoniski, vai pa e-pastu, par Precēm norēķinās eiro (EUR) vienā no norādītiem veidiem:
5.3.1.ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto rēķinu;
5.4. Par jebkādām izmaksām, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi, un kas jāapmaksā Pircējam, Pārdevējs informē Pircēju un izpilda Pasūtījumu tikai pēc nepārprotamas piekrišanas izmaksu apmaksai saņemšanas no Pircēja.
5.5. Ja Pircējam ar Pārdevēju ir noslēgts Pēcapmaksas pirkuma līgums, tad Pircējs veic pasūtītu Preču apmaksu pēc Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas termiņā, kas noteikts attiecīgajā Pēcapmaksas pirkuma līgumā.
6. PRECES PIEGĀDES PAKALPOJUMA VEIDI
6.1. Pircējs var brīvi izvēlēties nepieciešamu Piegādes pakalpojumu:
6.1.1.Preces izņemšana/saņemšana Pircējam atbraucot uz SIA "Baltic Color" pēc adreses: Lēdurgas 3, Rīga, LV-1034
6.1.2. Piegādes pakalpojums, kura ietvaros Pārdevējs nodrošina Preces piegādi (aizvešanu) līdz Pircēja norādītai piegādes vietai;
7. PRECES KVALITĀTE
7.1. Pārdevējs apstiprina, ka Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
8. PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBAS
8.1. Pircējam kā Patērētājam ir tiesības atteikties no noslēgtā Darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus.
8.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
8.2.1.ja tiek sniegts Piegādes pakalpojums, – no Darījuma noslēgšanas dienas;
8.2.2.ja tiek iegādāta Prece, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Preci valdījumā;
8.2.3.ja Patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci;
8.2.4.ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.
8.3. Pircējs kā Patērētājs paziņo Pārdevējam par Darījuma atsaukšanu, atteikuma iesniegumu brīvā formā (var izmantot arī veidlapas formu) kopā ar Darījuma grāmatvedības attaisnojuma dokumenta kopiju:
8.3.1.nosūtot uz Pārdevēja e-pastu info@bcw.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai
8.3.2.nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi.
8.4. Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Darījuma) (8.3. punkts) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces Pārdevējam pēc adreses: Lēdurgas 3, Rīga, LV-1034. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces ir izsūtījis pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
8.5. Patērētājs, atceļot Darījumu, sedz tiešās Preču atgriešanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 19. punktā noteikto.
8.6. Saskaņā ar MK noteikumiem Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
8.6.1.Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;
8.6.2.Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
9. PRECES APMAIŅA UN/VAI ATGRIEŠANA
9.1. Preces tiek apmainītas un/vai atdotas atpakaļ SIA "Baltic Color", Lēdurgas 3, Rīga, LV-1034.
9.2. Patērētājam, kurš atdevis atpakaļ Preces, tiek atmaksāta visa par Preci samaksātā nauda. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Patērētāja lēmumu atteikties no Darījuma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Patērētājs izmantoja sākotnējam Darījumam, ja vien Patērētājs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Ja Pircējs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad Darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.
9.2.1.Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būs saņēmis Preces atpakaļ vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
9.3. Atpakaļ nododamajai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u.tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Atpakaļ atdodamajai Precei jābūt kārtīgā, nebojātā oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies.
9.4. Atgriežot Preci, ir jāiesniedz attiecīgās pavadzīmes oriģināls.
9.5. Pircējiem-juridiskām personām nav piemērojami MK noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, un tām nav atteikuma tiesību.
9.5.1.Pircējs-juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, ir tiesīgs atdot Preci atpakaļ Pārdevējam tad, ja tā neatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par Preci vai tai atklājas apslēpti trūkumi.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse, kas nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ, ko Puses nevar kontrolēt, 5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei un tai pierāda, ka ir notikuši nepārvaramas varas apstākļi un ir veikti visi pamatotie pasākumi, lai Darījums tiktu izpildīts.
10.2. Nepārvaramas varas, kas ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, gadījumā jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Darījuma izpildi, neatlīdzinot otrai Pusei radītos zaudējumus.

11. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
11.1. Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Visus strīdus un domstarpības starp Pārdevēju un Patērētāju par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visus jautājumus par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem, Puses izšķir saskaņā ar MK noteikumos un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.
11.2.1. Patērētājam, kurš uzskata, ka Pārdevējs ir pārkāpis tā tiesības vai likumīgās intereses saistībā ar Darījuma izpildi (distances patērētāja līgumu), vispirms rakstiski jāvēršas pie Pārdevēja (izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šo Noteikumu preambulā) un jānorāda savas prasības, izņemot gadījumu, kad Patērētājs vērsies tieši tiesā.
11.2.2. Patērētājs tiesīgs izmantot ārpustiesas strīda risināšanas iespēju: ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process, ptac.gov.lv/lv/content/ārpustiesas-pateretaju-risinataju-datubaze.
11.2.3. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, arī izmantojot strīdu izšķiršanu tiešsaistē: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
11.2.4. Ja Patērētājs nepiekrīt Pārdevēja lēmumam, tas var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.
11.3. Visi strīdi un domstarpības starp Pārdevēju un Pircēju-juridisku personu par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visi jautājumi par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj domstarpības izšķirt sarunu ceļā, attiecīgais strīds tiek iesniegts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.4. Domstarpību gadījumā jāievēro Noteikumi, kas ir spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī.
11.5. Ja kāds no šo Noteikumu punktiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā.
12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
13.1. Pircējs, noslēdzot Darījumu, apliecina, ka ar Noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.
13.2. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji:
13.2.1. mainīt Noteikumus un nosacījumus, atsevišķi neinformējot Pircēju par šo darbību veikšanu. Darījumu regulē Noteikumi, kuru redakcija bija spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī;
13.2.2. izbeigt Darījumu un atteikt turpmāku sadarbību/turpmākus Darījumus un/vai Pasūtījumus, ja Pircējs neievēro šo Noteikumus.
13.3 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
13.4. Visus paziņojumus, vēstules un citus dokumentus Puses viena otrai sūta ierakstīta sūtījuma veidā uz Pušu iesniegtajām adresēm, un tie tiek uzskatīti par paziņotiem 7. dienā pēc to nodošanas pastā. Ja Puse maina savu adresi, citus rekvizītus vai pārstāvjus, tai par to jāpaziņo otrai Pusei 2 (divu) darba dienu laikā.
13.5. COLORSALE.EU vietnē izvietotajiem Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.


Made on
Tilda